Pràctica
Clínica

Unitat de Neuropsicologia

Coneixement

La Unitat de Neuropsicologia del CST està especialitzada en el diagnòstic diferencial entre el deteriorament cognitiu associat al trastorn mental versus la fase prodròmica de la malaltia neurodegenerativa, i entre les queixes cognitives associades a l’envelliment i els canvis cognitius deguts a processos neurodegeneratius. També en valorar les seqüeles cognitives en pacients amb lesions cerebral per TCE o AVC i les implicacions funcionals.
En l’exploració neuropsicològica, la funció cerebral s’avalua a partir de la valoració de diverses àrees cognitives: l'atenció i la memòria de treball, la memòria episòdica i semàntica, el llenguatge, la percepció i la capacitat visoespacial, les pràxies, així com les funcions executives.
Es realitza una avaluació detallada de les capacitats cognitives, les fortaleses i debilitats, fet que permet contribuir al diagnòstic i en la planificació del tractament.
Ens hem especialitzat en identificar canvis subtils de la cognició, tant en la seva filiació com en la valoració i la repercussió funcional del dèficit cognitiu. A la unitat , portem a terme l’avaluació i fem recomanacions pel tractament: sobre la capacitat per conduir, la competència motriu, la necessitats de supervisió, les qüestions laborals i la capacitat per tornar a treballar.

Maite Garolera, Neuropsycologist

Maite Garolera

Directora

Formació

Programa P.I.R.

Psicòlegs Interns Residents

Des de l’any 1997 el Consorci Sanitari de Terrassa està acreditat pel Ministerio de Sanidad com a unitat docent de l’especialitat de Psicologia Clínica. La seva capacitat docent inicial era d’un resident per any, a partir del 2008 s’incorporen dos residents de l’especialitat per any. Des del seu inici la unitat de Neuropsicologia ha estat/és un dels dispositius del programa formatiu de l’ unitat docent de Psicologia clínica del CST.

Veure la presentació del programa formatiu.

Programes de Master

Neuropsicologia clínica Infantil i d’adults

Neuropsicologia clínica Infantil i d’adults

Des de l’any 2007, el Consorci Sanitari de Terrassa és un dels centres col·laboradors en la formació dels alumnes del Màster de Neuropsicologia Clínica Infantil i d’adults. Es responsable de la formació pràctica. Té una capacitat docent d’un alumne per promoció. Hi ha una nova promoció cada tres anys.

Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta

Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta

Des de l’any 2008, el Consorci Sanitari de Terrassa és un dels centres col.laboradors en la formació dels alumnes del Màster de Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta. Es responsable de la formació pràctica. Té una capacitat docent d’un alumne per promoció. Hi ha una nova promoció cada dos anys.

Psicologia General Sanitària (Oficial)

Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica

Des de l’any 2017, el Consorci Sanitari de Terrassa és un dels centres col.laboradors en la formació dels alumnes del Màster en Neuropsicologia: Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica. Es responsable de la formació pràctica. Té una capacitat docent d’un alumne per promoció. Hi ha una nova promoció cada dos anys.

Programes Clínics

Hospital de Terrassa

Des del 1994 , la Unitat de Neuropsicologia s’ha especialitzat en la detecció precoç del deteriorament cognitiu, tant de pacients psiquiàtrics como neurològics, així com d’altres malalties infeccioses i metabòliques que puguin afectar la cognició. La nostra especialització és el diagnòstic diferencial dels canvis cognitius associats a l’envelliment del deteriorament cognitiu lleu. També la determinació de la capacitat funcional i en la presa de decisions com a conseqüència dels canvis cognitius.

Departament Ensenyament

Al 2014 es va signar un conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el qual la Unitat de Neuropsicologia/Cervell, Conducta i Cognició esdevé el dispositiu extern de referencia per a la valoració del personal vinculat al departament que ho requereixi,: tant pel que fa a la capacitat cognitiva i/o de l’estat psicològic, com les seves repercussions funcionals.

© 2019 Consorci Sanitari de Terrassa

Clinical Research Brain, Cognition and Behavior

Design & Developed by Nitid Studio